Kennisbank

In de kennisbank praten wij jou bij op het gebied van verschillende onderwerpen de onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Cybercrime;
 • Ondermijning
 • Bedrijfsbeveiliging;
 • Brandveiligheid;
 • Integriteit;
 • Privacy.

Wil je over een van deze onderwerpen wat meer weten? Lees dan vooral verder bij het desbetreffende onderwerp. Hier geven wij jou kennis en inzichten. Daarnaast krijg jij tips over hoe je er mee om kunt gaan.

Cybercrime

Basiskennis en begrippen:

Cybercrime verwijst naar criminele activiteiten die plaatsvinden in de digitale wereld, met behulp van computers, netwerken en het internet als middelen of doelwitten. Het omvat een breed scala aan misdrijven die gericht zijn op het manipuleren, beschadigen, stelen of vernietigen van digitale informatie en systemen. Cybercrime kan zowel tegen individuen als organisaties worden gepleegd en kan variëren van relatief eenvoudige activiteiten tot zeer geavanceerde en geraffineerde aanvallen. Enkele veelvoorkomende vormen van cybercrime zijn:

Malware: Schadelijke software, zoals virussen, wormen, trojaanse paarden en ransomware, die ontworpen zijn om schade toe te brengen aan computersystemen, gegevens te stelen of de toegang tot systemen te blokkeren totdat er losgeld is betaald.

Phishing: Een techniek waarbij aanvallers zich voordoen als betrouwbare entiteiten om gebruikers te misleiden en hen te verleiden tot het verstrekken van gevoelige informatie, zoals wachtwoorden of creditcardgegevens.

Ddos-aanvallen (Distributed Denial of Service): Aanvallen waarbij de toegankelijkheid van een website of online dienst wordt verstoord door het overweldigen van servers met een overmatige hoeveelheid verkeer.

Identiteitsdiefstal: Het stelen van persoonlijke informatie, zoals naam, adres, geboortedatum of socialezekerheidsnummer, om frauduleuze activiteiten uit te voeren.

Cyberespionage: Het illegaal verzamelen van gevoelige informatie van overheidsinstanties, bedrijven of individuen met als doel economische, politieke of militaire voordelen.

Datalekken: Ongeautoriseerde toegang tot en vrijgave van gevoelige gegevens, zoals persoonlijke informatie, bedrijfsgeheimen of financiële gegevens.

Cyberstalking en -pesten: Het gebruik van digitale middelen om individuen lastig te vallen, te intimideren of te bedreigen.

De snel evoluerende aard van technologie en de groei van het internet hebben de mogelijkheden van cybercriminelen vergroot. Het bestrijden van cybercrime vereist voortdurende inspanningen op het gebied van cybersecurity, wetshandhaving, internationale samenwerking en bewustwording bij gebruikers. Het is een complex probleem dat een multidisciplinaire aanpak vereist om effectief te worden aangepakt.

Tips en tricks:

Voor tips en tricks hebben wij samen met ‘Samen Digitaal Veilig’ een handige tool die u helpt met het digitaal weerbaar worden:

Klik hier voor het Samen Digitaal Veilig platform

Ondermijning

Basiskennis en begrippen:

Ondermijning verwijst naar activiteiten die de fundamenten van de samenleving, de rechtsstaat en het openbaar bestuur ondergraven. Het is een breed begrip dat betrekking heeft op verschillende vormen van criminaliteit en onethisch gedrag die de integriteit van instituties en normen bedreigen. Ondermijning omvat vaak zowel legale als illegale activiteiten die samenwerken om het vertrouwen in de maatschappij te ondermijnen. Enkele aspecten van ondermijning zijn onder andere:

Criminele netwerken: Georganiseerde misdaadgroepen die betrokken zijn bij diverse illegale activiteiten, zoals drugshandel, mensenhandel, witwassen van geld en corruptie, kunnen de stabiliteit van gemeenschappen ondermijnen.

Corruptie: Het misbruik van machtsposities voor persoonlijk gewin, smeergeld en omkoping kunnen de integriteit van overheidsinstellingen en bedrijven aantasten.

Terrorisme: Gewelddadige acties en dreigingen met als doel angst te zaaien en de stabiliteit van samenlevingen te ondermijnen.

Illegale economieën: Activiteiten zoals illegale handel in goederen, wapens, drugs en mensensmokkel kunnen economieën verstoren en onrust veroorzaken.

Cybercriminaliteit: Aanvallen op digitale infrastructuren, diefstal van gevoelige informatie en digitale spionage kunnen de veiligheid en het vertrouwen in online systemen ondermijnen.

Politieke beïnvloeding: Pogingen om politieke processen te beïnvloeden, bijvoorbeeld door middel van desinformatiecampagnes, kunnen de geloofwaardigheid van democratische instellingen aantasten.

Extremisme: Radicalisering en extremisme kunnen de sociale cohesie bedreigen en conflicten binnen samenlevingen aanwakkeren.

Ondermijnende activiteiten vinden vaak plaats in de schaduw en kunnen moeilijk te detecteren en te bestrijden zijn. Effectieve aanpak van ondermijning vereist samenwerking tussen overheidsinstanties, wetshandhaving, maatschappelijke organisaties en de bredere gemeenschap. Het versterken van de rechtsstaat, het bevorderen van transparantie, het bestrijden van corruptie en het stimuleren van bewustwording zijn enkele van de benaderingen die worden ingezet om ondermijning tegen te gaan.

Tips en tricks:

Het voorkomen van betrokkenheid bij ondermijnende activiteiten als bedrijf is van cruciaal belang voor het behoud van integriteit en het opbouwen van een gezonde zakelijke omgeving. Hier zijn enkele tips en tricks om te voorkomen dat jouw bedrijf in aanmerking komt voor ondermijnende praktijken:

1, Implementeer een ethische bedrijfscultuur:

 • Stimuleer integriteit en ethisch gedrag binnen de organisatie.
 • Zorg voor duidelijke waarden en normen die door alle medewerkers worden begrepen en nageleefd.

2. Train medewerkers:

 • Bied regelmatig trainingen aan over ethiek, integriteit en het herkennen van potentiële risico’s.
 • Creëer bewustwording over de mogelijke gevaren van ondermijning en de rol van het bedrijf bij het voorkomen ervan.

3. Implementeer interne controles:

 • Zorg voor transparante en goed gedocumenteerde bedrijfsprocessen.
 • Implementeer interne controlesystemen om potentiële misstanden te identificeren en aan te pakken.

4. Screen medewerkers en zakenpartners:

 • Voer grondige achtergrondcontroles uit bij nieuwe medewerkers en zakenpartners.
 • Wees alert op eventuele veranderingen in gedrag of activiteiten die kunnen wijzen op betrokkenheid bij ondermijnende praktijken.

5. Werk samen met wetshandhavingsinstanties:

 • Onderhoud een open communicatie met wetshandhavingsinstanties en meld verdachte activiteiten.
 • Volg de relevante wet- en regelgeving nauwlettend en werk actief mee aan onderzoeken indien nodig.

6. Beveilig informatiesystemen:

 • Implementeer robuuste beveiligingsmaatregelen om gegevensinbreuken en cyberaanvallen te voorkomen.
 • Houd software en systemen up-to-date en voer regelmatig beveiligingsaudits uit.

7. Wees alert op ongebruikelijke transacties:

 • Monitor financiële transacties en wees alert op ongewone patronen die kunnen wijzen op witwassen van geld of andere financiële misdaden.

8. Stel een meldingsprocedure in:

 • Bied medewerkers en belanghebbenden de mogelijkheid om vermoedens van ondermijnende activiteiten anoniem te melden.
 • Zorg voor een duidelijke en effectieve meldingsprocedure.

9. Betrek de gemeenschap:

 • Onderhoud goede relaties met de lokale gemeenschap en neem deel aan maatschappelijke initiatieven.
 • Wees bewust van de sociale impact van het bedrijf op de omgeving.

10. Houd toezicht op leveranciers en derde partijen:

 • Voer due diligence uit bij leveranciers en derde partijen om er zeker van te zijn dat zij dezelfde ethische normen hanteren.
 • Leg duidelijke verwachtingen vast in contracten met betrekking tot ethisch gedrag en naleving van wetten.

Het voorkomen van ondermijnende praktijken vereist voortdurende alertheid, educatie en samenwerking. Door een proactieve benadering te volgen, kan een bedrijf een solide verdedigingslinie opbouwen tegen potentiële bedreigingen.

Bedrijfsbeveiliging

Basiskennis en begrippen:

Fysieke beveiliging verwijst naar de maatregelen en voorzieningen die zijn ontworpen om personen, eigendommen, informatie en bedrijfsactiviteiten te beschermen tegen fysieke bedreigingen, inbraken, diefstallen en andere vormen van ongeoorloofde toegang of schade. Het omvat een breed scala aan beveiligingsmaatregelen die gericht zijn op het verminderen van risico’s en het waarborgen van de fysieke veiligheid van een locatie of organisatie. Enkele essentiële aspecten van fysieke beveiliging zijn:

Toegangscontrole: Gebruik van beveiligde toegangspunten met methoden zoals sleutelkaarten, biometrische identificatie, pincodes en fysieke sleutels om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Surveillance en observatie: Installatie van toezichtapparatuur of fysieke bewakers om activiteiten op locatie te monitoren en mogelijk verdachte gedragingen vast te leggen.

Beveiligde omheiningen en hekwerken: Creëren van fysieke barrières rondom een locatie met behulp van hekwerken, muren of andere obstakels om onbevoegde toegang te voorkomen.

Verlichting: Adequate verlichting rondom gebouwen en terreinen om donkere en afgelegen gebieden te verminderen en de zichtbaarheid te verbeteren.

Inbraakalarmsystemen: Installatie van alarmsystemen die geactiveerd worden bij ongeautoriseerde toegang, inbraakpogingen of andere noodsituaties.

Brandbeveiliging: Implementatie van brandpreventie- en detectiesystemen, evenals nooduitgangen en brandblusapparatuur om de veiligheid bij brand te waarborgen.

Beveiliging van waardevolle activa: Gebruik van kluisruimtes, kluizen en andere beveiligingsmaatregelen om waardevolle activa, zoals contant geld, sieraden of belangrijke documenten, te beschermen.

Beveiligde opslag: Veilige opslagruimtes voor gevoelige informatie, apparatuur of materialen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Persoonsbeveiliging: Inzet van beveiligingspersoneel, zoals bewakers en beveiligingsmedewerkers, voor fysieke aanwezigheid en actieve bewaking.

Noodplannen en evacuatieprocedures: Ontwikkeling van procedures voor noodsituaties, zoals evacuatieplannen en communicatiemiddelen, om personeel en bezoekers te beschermen tijdens crises.

Fysieke beveiliging vormt een integraal onderdeel van een algeheel beveiligingsprogramma en werkt vaak in samenhang met technologische en operationele beveiligingsmaatregelen. Het doel is om een robuust en gelaagd beveiligingssysteem te creëren dat een effectieve bescherming biedt tegen verschillende fysieke bedreigingen.

Tips en tricks:

Er zijn rondom fysieke beveiliging enorm veel tips te geven. Echter is het lastig om al deze informatie hier op te sommen. Neem dus voor verdere expertise contact op met de SBBF of ander vak-experts.

Als ondernemer is het belangrijk om de fysieke beveiliging van je bedrijf serieus te nemen om zowel eigendommen als personeel te beschermen. Hier zijn enkele tips en tricks die je kunnen helpen bij het verbeteren van de fysieke beveiliging van je onderneming:

 1. Toegangscontrole:
  • Implementeer strikte toegangscontrolemaatregelen met beveiligde toegangspunten, elektronische sleutelkaarten of biometrische identificatie.
 2. Surveillance en beveiligingssystemen:
  • Installeer bewakingscamera’s, alarm- en meldingssystemen op strategische locaties om activiteiten te monitoren en noodsituaties te detecteren.
 3. Fysieke barrières:
  • Creëer fysieke barrières zoals hekwerken of muren om onbevoegde toegang tot het terrein te voorkomen.
 4. Veilige opslag en brandbeveiliging:
  • Bewaar waardevolle activa in beveiligde opslagruimtes en implementeer brandbeveiligingsmaatregelen zoals brandblusapparatuur en evacuatieplannen.
 5. Personeelstraining en onderhoud:
  • Train personeel in beveiligingsprotocollen, herkenning van verdacht gedrag en het juiste gebruik van beveiligingsvoorzieningen. Voer regelmatig onderhoud en evaluaties uit van beveiligingssystemen.
 6. IT-beveiliging:
  • Beveilig de IT-infrastructuur met maatregelen zoals firewalls, antivirussoftware en encryptie om digitale bedreigingen en gegevensinbreuken te voorkomen. Zorg voor een beveiligde ruimte voor servers en beperk de toegang tot deze apparatuur. Voer regelmatig software-updates en patches uit en implementeer sterke wachtwoordbeleidsregels.

Brandveiligheid

Basiskennis en begrippen:

Brandveiligheid verwijst naar de maatregelen en voorzieningen die zijn genomen om branden te voorkomen, te detecteren en te beheersen, evenals de bescherming van mensen, eigendommen en het milieu tegen de gevolgen van brand. Het doel van brandveiligheid is om levens te redden, schade aan eigendommen te minimaliseren en de continuïteit van bedrijfsactiviteiten te waarborgen.

Brandveiligheid is een integraal onderdeel van het algehele veiligheidsbeheer van een organisatie of woongemeenschap. Door proactieve maatregelen te nemen en regelmatig te evalueren en te trainen, kunnen risico’s worden verminderd en de veiligheid worden verbeterd.

Tips en tricks:

 1. Preventie:
  • Identificeer en minimaliseer potentiële brandrisico’s, zoals defecte bedrading, overbelasting van elektrische circuits, brandbare materialen en onveilig gebruik van apparatuur.
  • Implementeer preventieve maatregelen zoals rookmelders, brandwerende materialen en regelmatige inspecties van elektrische systemen.
 2. Branddetectie:
  • Installeer rookmelders, hittemelders en andere branddetectiesystemen om vroegtijdig branden te signaleren en snel te kunnen reageren.
  • Koppel brandalarmsystemen aan een centrale meldkamer voor een snelle respons.
 3. Blusmiddelen:
  • Zorg voor voldoende brandblusmiddelen, zoals brandblussers, brandslangen en sprinklersystemen, op strategische locaties.
  • Onderhoud deze blusmiddelen regelmatig en zorg ervoor dat personeel getraind is in het juiste gebruik ervan.
 4. Nooduitgangen en evacuatieplannen:
  • Markeer en onderhoud nooduitgangen duidelijk en zorg ervoor dat ze te allen tijde toegankelijk zijn.
  • Ontwikkel en oefen evacuatieplannen met personeel om een snelle en ordelijke ontruiming te waarborgen.
 5. Brandbestrijdingsorganisatie:
  • Wijs verantwoordelijkheden toe aan medewerkers voor brandbestrijding en zorg ervoor dat er getrainde bedrijfshulpverleners (BHV) zijn.
  • Organiseer regelmatig oefeningen en trainingssessies om de respons op noodsituaties te verbeteren.
 6. Brandveilige bouwmaterialen en ontwerpelementen:
  • Gebruik brandwerende bouwmaterialen en ontwerpelementen om de verspreiding van vuur te voorkomen.
  • Houd rekening met vluchtroutes en toegankelijkheid voor hulpdiensten bij het ontwerpen van gebouwen.
 7. Bewustwording en opleiding:
  • Creëer bewustwording over brandveiligheid onder medewerkers en bewoners.
  • Organiseer regelmatig trainingen over brandpreventie, evacuatieprocedures en het gebruik van brandblusmiddelen.
 8. Samenwerking met hulpdiensten:
  • Werk samen met lokale brandweer en andere hulpdiensten om een snelle en gecoördineerde reactie op noodsituaties te waarborgen

Integriteit

Basiskennis en begrippen:

Integriteit heeft verschillende betekenissen, maar over het algemeen verwijst het naar de kwaliteit van eerlijkheid, oprechtheid en morele rechtschapenheid. Hier zijn enkele aspecten van de betekenis van integriteit:

Eerlijkheid: Integere individuen handelen eerlijk en oprecht in hun interacties met anderen. Ze streven naar waarheid en vermijden misleiding of bedrog.

Morele rechtschapenheid: Integriteit omvat het volgen van ethische principes en het handhaven van morele waarden. Het gaat om het maken van juiste keuzes, zelfs wanneer niemand kijkt.

Betrouwbaarheid: Integere mensen zijn betrouwbaar en komen hun beloften na. Ze worden gezien als betrouwbare en consistente individuen in hun gedrag en acties.

Zelfdiscipline: Integriteit vereist vaak zelfdiscipline en de capaciteit om standvastig te blijven, zelfs in moeilijke situaties. Het betekent vasthouden aan principes, zelfs als dat moeilijk is.

Ethisch handelen: Integriteit houdt verband met het nemen van beslissingen en handelen op een manier die ethisch verantwoord is. Het betreft het vermijden van gedrag dat als immoreel of onethisch wordt beschouwd.

Zelfbewustzijn: Integriteit omvat ook zelfbewustzijn en zelfreflectie. Het houdt in dat je eerlijk bent tegenover jezelf en bereid bent je eigen fouten te erkennen en ervan te leren.

Consistentie: Integriteit impliceert consistentie in gedrag over tijd en situaties heen. Het gaat erom dat je jezelf blijft, ongeacht de omstandigheden.

Integriteit is een kernwaarde die van toepassing is op individuen, organisaties en samenlevingen als geheel. Het vormt de basis voor vertrouwen en respect in persoonlijke en professionele relaties. Het handhaven van integriteit bevordert een gezonde en ethische cultuur in alle aspecten van het leven.

Tips en tricks:

Het bevorderen van integriteit binnen een organisatie is cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen, het handhaven van ethische normen en het creëren van een positieve werkomgeving. Hier zijn enkele tips en tricks om de integriteit binnen een organisatie te verbeteren:

 1. Leiderschapsvoorbeeld:
  • Leiders moeten integriteit tonen en fungeren als rolmodellen voor ethisch gedrag.
 2. Duidelijke ethische richtlijnen:
  • Communiceer en implementeer heldere ethische richtlijnen en waarden binnen de organisatie.
 3. Integriteitstraining:
  • Bied training aan om bewustzijn te vergroten en medewerkers te voorzien van tools voor ethische besluitvorming.
 4. Open communicatiekanalen:
  • Stimuleer een open cultuur waarin medewerkers vrijelijk zorgen over integriteit kunnen delen.
 5. Beloon integriteit:
  • Erken en beloon integriteit binnen de organisatie, bijvoorbeeld door middel van prijzen of promoties.
 6. Duidelijk beleid en consequenties:
  • Stel duidelijke beleidslijnen op tegen wangedrag en zorg voor consistente toepassing van consequenties op alle niveaus.

Privacy

Basiskennis en begrippen:

Privacy verwijst naar het recht en de mogelijkheid van individuen om controle te hebben over hun persoonlijke informatie en gegevens. Het omvat het recht om beschermd te worden tegen ongeoorloofde inmenging in persoonlijke zaken en het recht om te bepalen welke informatie wel en niet met anderen wordt gedeeld. Privacy speelt een belangrijke rol in verschillende contexten, waaronder persoonlijke relaties, werkplekken en online activiteiten.

Belangrijke aspecten van privacy zijn onder meer:

Informatiecontrole: Het recht van individuen om te bepalen welke persoonlijke informatie zij delen, met wie en voor welk doel.

Toestemming: Het idee dat het verzamelen, verwerken en delen van persoonlijke gegevens moet gebeuren met de expliciete toestemming van de betrokken persoon.

Recht op anonimiteit: Het recht om anoniem te blijven of gebruik te maken van pseudoniemen, vooral in situaties waarin de identiteit niet noodzakelijk is.

Data-veiligheid: Het waarborgen van de beveiliging van persoonlijke gegevens om ongeoorloofde toegang, misbruik of diefstal te voorkomen.

Recht op vergetelheid: Het recht van individuen om hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel of als de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Recht op inzage: Het recht van individuen om te weten welke persoonlijke informatie over hen wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt.

Juridische bescherming: Wetten en regelgeving die de privacy van individuen beschermen en organisaties verplichten om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens.

Privacy op internet: Het beschermen van persoonlijke informatie bij online activiteiten, zoals het beheren van privacy-instellingen op sociale media, het gebruik van versleutelde communicatie en het vermijden van tracking.

Het waarborgen van privacy is essentieel voor het behoud van individuele vrijheid, autonomie en waardigheid. In het tijdperk van toenemende digitalisering en technologische vooruitgang is privacybescherming een belangrijk aandachtspunt geworden, en er wordt wereldwijd gewerkt aan het ontwikkelen van adequate wet- en regelgeving om deze rechten te waarborgen.

Tips en tricks:

Het naleven van privacyrichtlijnen en het beschermen van persoonlijke gegevens bevordert niet alleen het vertrouwen van klanten en medewerkers, maar het zorgt er ook voor dat een bedrijf voldoet aan relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van veranderingen in privacywetten en -normen en je beleid dienovereenkomstig aan te passen.

 1. Transparantie:
  • Communiceer openlijk over het doel en gebruik van persoonlijke gegevens.
 2. Toestemming:
  • Verzamel persoonlijke informatie alleen na expliciete toestemming.
 3. Beveiliging van Gegevens:
  • Implementeer sterke beveiligingsmaatregelen en versleuteling om gegevens te beschermen.
 4. Minimaliseer Gegevensverwerking:
  • Beperk de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens tot het noodzakelijke minimum.
 5. Privacy by Design:
  • Integreer privacyoverwegingen in de ontwikkeling van producten en diensten.
 6. Educatie en Training:
  • Train medewerkers over privacybewustzijn en veilige gegevenspraktijken.

Neem contact op

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!